درمان تکمیلی2019-06-18T18:23:44+00:00

بیمه درمان تکیملی

  • بر حسب نفر
  • بر حسب نفر
  • بر حسب سال
  • شامل هزینه های انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، مامو گرافی، سونوگرافی، رادیو تراپی، ام.آر.آی، آندوسکپی، اکوکاردیوگرافی، دانسیتوومتری و سنجش تراکم استخوان به صورت (سالانه)
  • شامل هزینه های تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم، نوار مثانه، تست آلرژی، اسپیرومتری، اپتومتری، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و استرس اکو (سالانه)
  • شامل هزینه های تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم، نوار مثانه، تست آلرژی، اسپیرومتری، اپتومتری، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و استرس اکو (سالانه)